Värdegrund

Staden vi vill ha bygger på en grundidé om att vårt demokratiska samhälle ej är färdigutformat. Alla vi som lever i detta samhälle är delaktiga och ansvariga, alla kan vara med och utforma framtiden. Genom denna process vill vi skapa bättre strukturer för demokratiskt arbete och därigenom öka deltagandet. Vi tror att man genom en sådan process kan öka engagemanget i samhället och skapa en medborgarmakt där fler tar ansvar för samhällsutvecklingen. Vi vill få fler att delta, bryta passiviteten, känslan av maktlöshet och skapa en ny folkrörelse som mobiliserar människor till aktivitet som på demokratisk väg kan skapa förändring. Genom detta kan det politiska systemet och vårt samhälle förbättras. Vi vill att ”vi” ska vara alla vi som bor och verkar i detta samhälle.

Det är viktigt att vi skapar rum för möten och samtal mellan människor och utvecklar mötesplatser. Genom detta blir även vägen målet. Dialoger och ett gemensamt iakttagande, av dagens förutsättningar och framtida möjligheter, kan tillsammans med ett aktivt deltagande skapa nya bilder och berättelser om hur en bra stad fungerar. Vi som startat denna process vill uppfinna och testa metoder och tillvägagångssätt, samtidigt som det måste finnas utrymme att göra felsteg som vi lär oss av.

För att skapa en gemensam framtid behöver vi två grundpelare att stå på, dessa är hållbarhet och jämlikhet. Vi måste skapa en hållbar framtid tillsammans och processen kräver att alla röster hörs lika starkt. Vi vill involvera alla oss som vanligen inte hörs för att samla det brokiga samhällets röst. Vi vill skapa förutsättningar för ett demokratiskt samtal som utgår från ömsesidig respekt och att ingen diskrimineras på grund av skillnader så som ålder, kön, etnicitet, sexualitet eller funktionsskillnader. Staden vi vill ha är partipolitiskt och religiöst obundet.

Men viktigast av allt är att denna process ska ge energi. Kan vi gemensamt göra processen inspirerande och lustfylld så blir den också bättre och mer hållbar.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook