UTBILDNING – Skollag före budget

Skapa ett samverkansforum där berörda invånare, tjänstemän och politiker möts kontinuerligt i syfte att utveckla skolan. Ta fram en handlingsplan för elever med behov av särskilt stöd och för hur diskriminerande strukturer kan elimineras. Sänk arbetsbördan för lärare samt ge behörig och obehörig skolpersonal vidareutbildning inom stödinsatser, bemötande och hjälpmedelsteknik.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V: Många av de frågor som lyfts fram i er agenda arbetar vi med politiskt. Det finns idag många möjligheter att prata med politiker och tjänstemän om skolans utveckling, men det finns säkert ett sätt att arbeta för att utveckla sådana forum. Att ta fram handlingsplaner för elever och arbeta mot diskriminering är två mycket viktiga frågor för oss. Vi tror att man för att uppnå detta behöver minska den administrativa bördan för såväl rektorer som för lärare. Rektorerna behöver ges möjlighet att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och lärarna skall ha möjlighet att arbeta med sin profession. Vidare måste vi arbeta för att lärare och rektorer ska kunna fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, vilket bl a innebär att man ska arbeta fram handlingsplaner som skall genomföras och utvärderas kontinuerlig, för alla elever med behov av stöd.

 

S: Göteborg är en för stor stad för att ha ett samverkansforum, däremot finns det goda möjligheter att ha det på stadsdelsnivå. Vi har idag skolutskott i alla stadsdelsnämnder och där möts tjänstemän (från skolan) och politikerna. Vidare har alla stadsdelar i uppdrag att arbeta med medborgardialog, så vi ser positivt på att stadsdelarna tar tillvara medborgarnas åsikter och även bistår i mötet mellan medborgare, tjänstemän och politiker.

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd håller på att tas fram. Vi vill minska dokumentationsplikten för lärare och låta dem vara lärare med större professionell autonomi.

 

Mp: Skolan, eleverna och inte minst lärarna behöver arbetsro. Alla förändringar på både lokal och nationell nivå behöver vara i samklang med forskningen. Nationellt behövs en bred skolkommission där partierna, lärarfacken, elevorganisationerna och den pedagogiska forskningen får lägga fram förslag för ett jämlikt skolsystem. Lokalt vill vi utveckla metoder för att invånare, elever såväl som föräldrar, tjänstemän och politiker ska kunna mötas i dialog. Vi vill också utveckla modeller för lokala skolstyrelser och självstyrande kommunala skolor.

Elever ska ses som medmänniskor, kunskapskällor och värdeskapare. All kränkande behandling i skolan ska upphöra och alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Miljöpartiet avsätter budgetmedel för det prioriterade målet ”Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar, på såväl elevnivå som mellan olika skolor.” Elever med behov av särskilt stöd ska få det i klassen eller i särskilda grupper om det fungerar bättre för eleven. Stöd ska sättas in tidigt och skolor ska få stöd i att utveckla arbetet. Socialt utsatta skolor ska stärkas så att alla barn får tillgång till god utbildning. Studiehandledning ska kunna ges på modersmålet till alla elever som behöver det. Vi vill ha fler genuspedagoger och hbtq- kompetent personal tillgängliga för varje förskola och skola.

En handlingsplan för elever med behov av särskilt stöd och för hur diskriminerande strukturer kan elimineras är ett bra förslag som går i linje med Miljöpartiets politik och som vi ställer oss bakom.

Skolan behöver fler anställda, höjda lärarlöner och minskad administration. Miljöpartiet vill att Göteborgs stad ska göra sitt yttersta för att minska de administrativa uppgifterna för lärare och rektorer så att lärarna får tid att vara lärare och rektorerna möjlighet att fungera som pedagogiska ledare. Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över lärarnas administrativa uppgifter och ta fram en handlingsplan för hur de kan minska och förenklas.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

 

F: Skolan i Göteborg behöver såväl ett ekonomiskt som organisatoriskt lyft och är den fråga som vi kommer att prioritera först. Skollagen ska gälla även i Göteborg.

Alla elever måste mötas av höga och positiva förväntningar. I dag drabbas särskilt elever i behov av extra stöd och hjälp, det vill vi ändra på.

Vi vill höja och öronmärka skolans resurser, lyfta skolan från stadsdelarna och stärka alla elevers rätt till stöd och hjälp.

Vi måste också höjas lärarnas löner och minska den lokala byråkratin. Lärare ska vara lärare.

 

M: De förslag som framförs inom utbildningsdelen tangerar i många avseenden den politik vi företräder och kommer att driva. Vi har varit tydliga inom Alliansen med att resurserna till skolan ska öka och att de ska stanna inom skolan. Elever med behov av stöd skall få detta och det är dessutom tydligt enligt Skollagen. Vad gäller arbetsbördan för lärare har vi, såväl på riksplan som på kommunalt plan varit tydliga med att vi vill renodla lärarens roll. Vidareutbildning för lärare har varit en stor del av regeringens politik på området och lärarlyft har genomförts. Dock har Göteborgs kommun inte utnyttjat denna möjlighet tillräckligt.

 

Kd: Ja, detta är en jätteviktig fråga för oss. Skolan måste prioriteras och detta är precis det vi driver.

 

Vv: Vägvalet har drivit frågan om en central skolnämnd för att uppnå likvärdighet för alla skolor oavsett var vi bor i staden. Vi anser att stadsdelsnämnderna blivit budgetregulatorer som bl.a. inkräktar på skolans budget. Därför vill vi införa en central skolnämnd. Läs mer i vår budget.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

V: Vår uppfattning är att de förslag ni föreslår kan förverkligas. Delar av dem är ju redan lagstadgade genom skollagen. Vi kämpar ju alltid för att människors behov skall gå före ekonomi och därför är det klart att vi tror att det kan förverkligas

 

S: Med en socialdemokratisk statsbudget ökar statsbidragen till skolorna i Göteborg med 302 miljoner kronor per år för bland annat mindre klasser i lågstadiet och fler specialpedagoger.

 

Mp: Ja

 

FP: När det gäller förslagen om skolan så kommer vi att göra allt som Folkpartiet kan för att genomföra det efter en valseger i september.

 

M: De förslag som vi tar upp i svaret kan naturligtvis förverkligas. När det gäller ett samverkansforum tycker vi att det finns oklarheter kring form, funktion och syfte och vi ställer oss därför tveksamma till den idén.

 

Kd: Det får vi titta vidare på, ni har bra idéer.

 

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook