STRUKTURER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING – Social Science Park

Skapa en öppen och holistisk vetenskapspark inom det sociala området. En mötesplats och samverkansforum för medborgare, akademin, näringslivet och samhällsinstitutioner för att skapa interaktion, innovation och kunskap för hållbar utveckling. Gemensamma resurser är t.ex. konferenslokaler, företagskuvöser, forskningsprogram, mat, kultur, grönska och testarenor.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V: Vi har tidigare stöttat bildandet av science parks i staden och ser mycket positivt på inrättandet av flera. I vårt kommunalpolitiska program för nästa mandatperiod skriver vi om att skapa ett Angereds Science park. ”Vi vill att Angeredsborna ska kunna utveckla sina kunskaper på samma villkor som andra göteborgare. För att få fler att leva och arbeta i stadsdelen vill vi skapa ett Angered Science park. Denna mötesplats för akademin, samhället och näringslivet kommer ge både arbetstillfällen och bättre förutsättningar för de nordöstra delarna av Göteborg. Vi vill se en inriktning på företagsamhet inom miljö samt forskning och utveckling som vi tycker skulle passa området. Vi vill förlägga högskoleutbildning till området och koppla på en gymnasieinriktning, exempelvis naturvetenskap eller teknik, med fokus på miljö. I centrala Angered vill vi bygga en ny högstadieskola. Vi vill för första gången i nordost ha en arkitekttävling för att rikta uppmärksamhet på alla förändringar i området.” Dessa tankar borde gå att förena med de som ni framför.

 

S: Staden har genom olika satsningar och samarbeten åstadkommit en del på det sociala området. Men mycket kvarstår att göra för att öka livschanserna, minska skillnaderna och klimatpåverkan. Arbetet för hållbar utveckling är en process där helhetssyn är grunden. Vår politiska ambition är och förblir att hållbar utveckling med ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen ska genomsyra och gå som en röd tråd igenom stadens verksamheter. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra, var för sig är de nödvändiga men inte tillräckliga. Först tillsammans förmår de uttrycka hållbarhet. Att skapa en Social Science Park är ett intressant och lockande förslag men frångår från principen om hållbar utveckling i tre dimensioner.

 

Mp: Miljöpartiet vill att den sociala ekonomin ska ges ett ökat utrymme och att staden ska stimulera den. En viktig del i samverkan är idéburna offentliga partnerskap. Kunskapen om social ekonomi behöver öka, och Miljöpartiet föreslår att Göteborg etablerar en Science Park för social ekonomi.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

 

M: Vi vill underlätta och uppmuntra teknikparkerna och akademins verksamheter. Vi vill låta staden vara en testmiljö för parkernas innovation och uppfinningsrikedom. Vi vill stödja samarbete mellan samhällets aktörer att samarbeta för att ta sig an samhällsutmaningar.

 

Kd: Detta är inget vi driver idag, men samverkansformer mellan samhällets olika sektorer är mycket positivt.

 

Vv: Även detta förslag kräver mer underlag för att kunna ta ställning till. Vi lyssnar gärna hur ni har tänkt

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Ja

 

Kd: En fysisk park för detta ändamål är i dagsläget inte prioriterat. Det som efterfrågas sker på många håll redan inom andra arenor.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook