MILJÖ – Främja bostadsnära grönområden

Skydda och ta tillvara grönytorna i staden genom att bygga på redan hårdgjord mark samt att grönområden planeras in när bostadsområden byggs. Grönområden är mycket viktiga för hälsa och trivsel samt för artrikedomen och lindrar effekterna av extremväder. Idag exploateras dock grönområden i centrala- och mellanstaden i stor takt.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna överst på agendan eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V:Vänsterpartiet arbetar för att vi ska bygga vår stad på ett hållbart sätt. Vi arbetar för att i så hög utsträckning som möjligt bygga på redan exploaterad mark och hårdgjorda ytor. Vi är väl medvetna om vikten av att bevara våra grönområden och vilken betydelse det har för så väl oss som kommande generationer. Men för oss är samtidigt rätten till en bostad ett överordnat politiskt mål vilket ibland innebär att vi även är tvungna att inkräkta på grönområden. Vi tror inte att det är realistiskt att helt förverkliga förslaget eftersom vi samtidigt måste garantera att folk har någonstans att bo.

 

S: Detta är också något vi gör. Jubileumsparken i Frihamnen är ett exempel där vi skapar en park på redan hårdexploaterad yta. Staden har fantastiska gröna kvaliteter. De största utmaningarna har vi i Centrala Älvstaden där mer grönska behövs om vi vill skapa en levande stad för boende och besökare. Det är en utmaning i sig att behålla rätt grönområden då vi förtätar staden. Frågor vi ställs inför är: hur gör vi dessa områden mer varierade och innehållsrika? Hur ska de kunna bidra på bästa sätt till en attraktiv, tät och grön stad? En nyckelfaktor för såväl attraktiv stad, folkhälsa och klimat är närheten till grönska. Där är den bostadsnära parken ett utav svaren. Stadens Grönplan är en vägvisare hur Göteborg kan bli en stad med stora gröna kvaliteter ur de tre dimensionerna, samtidigt som vi bygger staden tätare.

 

Mp: Miljöpartiet står för det gröna perspektivet. Vi motsätter oss exploatering av centrala grönområden. Vi har drivit frågan om ”grönytefaktor” som ett sätt att säkerställa att boende även i nya områden får tillgång till grönska på nära håll.

Vi ska värna och utveckla stadens natur- och grönområden när staden växer. Det behövs också bostäder och varje gräsyta kan inte sparas men utan de gröna lungorna och kilarna tappar Göteborg sin attraktionskraft och viktiga ekosystemtjänster. De gröna stråken som binder samman olika grönområden ska förstärkas. Ekodukter över trafikleder kan till exempel öka den biologiska mångfalden i stora områden samtidigt som de förhindrar viltolyckor.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

 

F: Ett förslag som ni lyfter, främja bostadsnära grönområden, är något som Folkpartiet sedan tidigare har lagt förslag om i kommunfullmäktige och kommer fortsätta att driva.

 

Moderaterna i Göteborg vill skydda och ta tillvara på grönytorna i staden, något vi också har debatterat för, exempelvis genom Martin Wannholt i GP-debatt den 4 maj 2014. Att bygga på hårdmark, parkeringar, grusplatser är något vi själva har drivit under mandatperioden och står bakom till fullo.

 

Kd: Ja, när nya stadsdelar planeras bör det i bostadsbebyggelsen finnas plats för nya kulturbyggnader, idrottsanläggningar, arbetsplatser, grönområden, skolor och kommersiella verksamheter för att skapa en levande, attraktiv och trygg stad. I en tät storstad behövs också fler gröna lösningar som gröna tak och väggar, stadsodling och pocketparker. Genom att planera för gröna stråk ska det vara möjligt att promenera genom staden i grönska.

 

Vv: Vägvalet har lämnat remissvar gällande grönplan där vi tydligt tar ställning för att bevara de grönytor som finns enligt den strategi som staden tagit fram. Refererar till remissvar.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Ja

 

Kd: Detta står i vårt budgetförslag och vi kommer att arbeta för att förverkliga det.

 

 

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook