DEMOKRATI – Deltagande budget

Utveckla användandet av deltagande budget – ett verktyg där invånare får prioritera en del av kommunens budget för att öka delaktighet och inflytande. Utveckla verktyget i samverkan mellan Göteborgs stad och invånare genom bildandet av ett demokrati- och medborgarforum bestående av medborgare, föreningsrepresentanter tillsammans med politiker och tjänstemän.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågan eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V: Nej vi kommer inte att arbeta för en deltagarbudget. Vi anser att vi har ett bra och demokratisk budgetarbete genom vårt partis medlemmar och de folkvalda. Vår uppfattning är att det kommer vara svårt att förverkliga förslaget.

 

S: Detta är ett intressant förslag och som tillämpas runt om i världen. Dock är det inget som vi driver just nu.

 

Mp: Miljöpartiet vill se ett ökat politiskt deltagande och bättre förutsättningar för långsiktig planering. Vi vet att Göteborg blir bättre om fler medverkar och olika erfarenheter kommer till tals oavsett bakgrund och ålder. Klassisk ekonomi tar inte heller hänsyn till huruvida resurstilldelningen slår olika mot socioekonomiska grupper eller mot kvinnor och män.

Vi vill öka det lokala invånarinflytandet genom exempelvis brukarråd, invånardialog, invånarbudgetar. Fokusgrupper, hearings och Action Planning är exempel bra verktyg vi vill använda tillsammans med “gender budgeting” för att fördela medlen mer jämställt.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

 

F: Göteborg behöver ett maktskifte och det behövs av flera anledningar. Demokratin är ett. I dag fattas allt för många beslut på andra arenor. Beslut ska fattas så nära göteborgarna som möjligt och här kan det genomföras en rad förändringar och förbättringar.

 

M: Idén att införa direktdemokrati är intressant men ska samtidigt vägas mot principerna om representativ demokrati som gäller i Sverige. I grunden handlar demokrati om att invånarna i allmänna val utser just representanter för att prioritera kommunens budget.

 

Kd: Delaktighet och medborgarinflytande är väldigt viktigt. Demokratin måste utvecklas annars dör den.

 

Vv: Vägvalet har som nytt parti drivit denna fråga sedan vi kom in eftersom vi anser att alla partier i fullmäktige inte har samma förutsättningar för att lägga en budget då alla underlag inte presenteras. Läs mer i vår budget.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Ja – under mandatperioden kan vi utveckla arbetet men vi kommer inte klara att göra det fullt ut över hela staden i alla frågor.

 

M: För oss är det därför prioriterat att stärka och hålla den kommunala representativa demokratin levande – här har partierna ett stort ansvar i att öka kontakten med medborgare och att rekrytera våra kandidater brett.

 

Kd: Utvecklade dialogformer kan vara ett steg.

 

Vv: Vi fortsätter att driva frågan vidare i nästa mandatperiod.

 

Tillbaka till alla svaren överst på Medborgaragenda 2014.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook