BOSTÄDER – Demokratiskt styrd stadsbyggnad

Ge stadsbyggnadskontoret och andra institutioner direktiv att planera och styra stadsutvecklingen efter hållbarhet, mångfald och invånares behov. I dagsläget dominerar privata exploatörer, vilket resulterar i en marknadsanpassad, likriktad och exkluderande stadsbyggnad. Bred kompetens finns i den offentliga sektorn som har skyldighet att förankra sitt arbete hos medborgare.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V:Vi delar åsikten att det inte ska vara marknaden som styr bostadsbyggandet utan folket. För att öka möjligheten för Göteborg att bygga fler bostäder som riktar sig till vanligt folk vill vi starta ett kommunalt byggbolag. Detta kan helt vinstfritt bygga lägenheter och hus för de allmännyttiga bolagen.

 

S: Stadsbyggnadskontoret/Byggnadsnämnden arbetar redan efter dessa direktiv. Att bygga staden hållbart är det överordnade målet i budgeten, och det gäller alla områden (inte enbart stadsbyggnad). Allmännyttan ska bygga mer, det är en fråga vi driver aktivt och som kommer drivas under nästa mandatperiod.

 

Mp: Miljöpartiet driver denna fråga och menar att de direktiv det frågas efter redan finns men att staden inte mäktar med att leva upp till dem. Dels begränsas stadens möjligheter av ekonomiska sakförhållanden – staden är beroende av privata investeringar för byggande – och dels av lagstiftning, både inom Plan- och Bygglagen och Lagen om Allmännyttan som försvårat Framtidskoncernens möjligheter genom lagkrav på att allmännyttan ska drivas strikt efter affärsmässiga principer. Staden behöver därför pröva var gränserna för dessa principer går.

 

Inom ramen för vad kommunen kan göra vill vi testa gränser och driva processer för billigare bostäder bland anat genom att gå in och göra överenskommelser som begränsar hur höga hyrorna får vara i nybyggda bostäder. Vi har minskat krav på antal P-platser och drivit fram särredovisning av kostnader för P-platser. Det vill vi ta vidare så att hyresgäster inte ska subventionera parkering genom sin hyra.

 

Vi tror också att det går att samverka med privata byggföretag på ett bra sätt för att nå de mål vi har om staden har en tydlig uppfattning om vad målet är och driver det.

 

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja – med reservation för att vi inte riktigt instämmer i verklighetsbeskrivningen bakom frågan.

 

FP: En av stadens största utmaningar är bostadsbristen. Det måste byggas fler bostäder – det räcker inte med fler löften om förbättring. En rad lokala reformer behöver genomföras för att liberalisera stadsbyggnadsprocessen och minska byråkrati och regleringar.

 

M: Bostäder är en av våra absoluta huvudfrågor inför valet i september. Den rödgröna politiken har inneburit att ca 2000 bostäder/år har byggts de senaste 10 åren. Det är en nivå som är alltför låg. Moderaterna i Göteborg – i samråd med allmännyttan, hyresgästföreningen och övriga fastighetsaktörer – ser en potentiell byggtakt på 4500 bostäder per år. Det uppnår vi med bland annat externa plankonsulter som tar fram detaljplanerarna och en ny marktilldelningspolicy som främjar öppenhet, transparens och konkurrens.

 

Kd: Nej, det krävs balans mellan det offentliga och det privata. Om det inte finns balans byggs inget.

 

Vv: Vägvalet driver att Göteborg stad ska vara en öppen och transparent kommun. Detta innefattar alla delar i kommunen och därmed stadsbyggnadsprocesserna. Vi vill bygga en stad som invånarna varit delaktiga i. Vad som är hållbart eller inte är upp till invånarna att beskriva.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

V: Vi tycker alltså att det är bra med en ökad demokratistyrning av stadsbyggnaden och kommer att arbeta för det under nästkommande mandatperiod.

 

Mp: Ja – med reservation för att det är långa processer så att det kommer ta tid innan resultatet i form av färdiga byggnader kan märkas.

 

Kd: Alla kommunala aktörer ska ha direktiv att arbeta för hållbarhet, mångfald och invånarnas behov. Samtidigt måste vi också ha mer privat verksamhet för att samhället ska fungera.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook