ARBETE – Investera överskott för framtiden

Satsa överskott i samhällsviktiga jobb. Vi ser stort behov av samhällsinvesteringar för framtiden, för att t.ex. skapa jobb i den sociala omsorgssektorn och den gröna ekonomin. Vi vill därför att en del av Göteborgs stads överskott som i dagsläget sparas, ska omsättas till fler arbetstillfällen i kommunal sektor.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V:Kommunens överskott sparas inte utan används för att i huvudsak betala av på de lån kommunen har som grundar sig i investeringar. Kommunen står inför enorma fysiska investeringar, omkring 4 miljarder per år, och för att ha råd med dessa skolreparationer, förskoleutbyggnader, äldreboenden och nya simhallar, för att ta några exempel, behövs det överskott. För det fall kommunen verkligen skulle ”spara” pengar vid överskott används de vid lågkonjunkturen för att dämpa effekterna och behålla arbetstillfällen. Ett system som bygger på att använda ett ev. överskott för löpande utgifter riskerar att skapa en väldigt ryckig arbetssituation för de anställda, med arbete ett år åt gången. Vi tror istället på att höja ambitionen inom välfärden i kommunen och anställa fler människor permanent inom bland annat kommunens äldreomsorg och skolverksamhet. För att finansiera detta är vi positiva till att höja skatten och därmed satsa en miljard extra på välfärden.

 

S: Det överskott som Göteborg gör är inget vi har möjlighet att spendera eller investera. De två procent (ca 500 milj) som staden gör i överskott varje år är ett krav för god ekonomisk hushållning. Det överskott på ca 500 miljoner som vi gör varje år används för att delfinansiera våra stora investeringar i t.ex. nya skol- och förskolelokaler och infrastruktur. Om vi inte delfinansierar nu utan tar att investering via lån så skjuter vi skulden framför oss till våra barn och barnbarn och det är inte långsiktligt hållbart. Dagens generationer måste vara med och finansiera investeringarna.

Men det innebär inte att vi inte kan eller vill investera i jobb vi har tex:

- gröna obligationer

- sociala utvecklingsfonden

- personer med långvarigt försörjningsstöd – ska ges möjlighet till utbildning

- stopp för utlasningar och möjlighet till utbildning istället.

 

Mp: För Miljöpartiet är en god kommunal ekonomi viktigt. Vi ser inte poängen med att koppla arbetsmarknadssatsningar till kommunens ekonomiska resultat. Vi vill genomföra arbetsmarknadssatsningar likvärdiga med satsningar på skola, miljöarbete och nya bostäder och inte som något som görs om det blir pengar över.

I budget för 2015 avsätter vi 11,7 miljoner för att fortsätta med särskilda insatser för att minska arbetslösheten och 10 miljoner kronor för samverkan med sociala företag för nya jobb.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Nej, inte på det sätt som beskrivs i frågan. Däremot satsar vi på gröna jobb, se ovan.

 

F: Ett förslag som ni lyfter, investera överskott för framtiden är något som Folkpartiet sedan tidigare har lagt förslag om i kommunfullmäktige och kommer fortsätta att driva. För flera år sedan föreslog vi att staden skulle ta fram modeller för att se sociala insatser som investering i framtiden, istället för en kostnad i nuet. Som många av våra initiativ har de röstats ner av den rödgröna majoriteten.

 

M: De överskott som eventuellt skapas i kommunen idag behövs för nyinvesteringar och satsningar på välfärdsområden som skola och omsorg. Vi vill öka kvaliteten i de välfärdstjänster som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att öka kvaliteten är att fler jobbar och betalar skatt, så att kommunen får in mer resurser. På så vis skapas en god cirkel. Fler jobb kommer också att skapas i kommunal sektor, men det finns många samhällsviktiga jobb även utanför kommunsektorn. Det viktiga för oss är att jobben ökar totalt sett, att fler människor får ett jobb att gå till och att välfärdsområden som skola och omsorg håller en hög och bra kvalitet.

 

Kd: Vi ska fortsätta att satsa inom välfärden. Men det medför inte att kommun och stat ska göra allt i egen regi.

 

Vv: Att bygga upp en alltför stor offentlig sektor bör göras med försiktighet och med en ekonomisk övervakning. Att överskott sparas beror på olika faktorer för kommande framtid för kommunen. Vi kan dock hålla med om att för stora överskott inte är något kommunstyrelsen borde förfoga över. Då kan man också skifta ut pengarna till invånarna istället.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Nej, inte på det sätt som beskrivs i frågan. Däremot satsar vi på gröna jobb, se ovan.

 

Kd: Vi kommer att arbeta för fler satsningar inom välfärden, men inte enbart inom ramen för det offentliga.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook