ARBETE – Gröna jobb

Satsa på utveckling av nya ”Gröna Jobb”, så att fler kan försörja sig i hållbara näringar t.ex. i lokal matproduktion, energiförsörjning, ekologiskt byggande, hantverk & återbruk, kollaborativ ekonomi, salutogena och hälsofrämjande verksamheter. Detta kan utvecklas i samarbete med nätverk och föreningsliv, och genom ekonomiskt stöd till särskilda satsningar.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V: Redan idag finns liknande stöd till den sociala ekonomin i staden. Vi ser positivt på skapandet av gröna jobb. Dock är det främst en uppgift för stat och regering att arbeta med arbetsmarknadspolitik men Göteborg kan och har gjort insatser på området. Vi är positivt inställda till förslagen men menar att staten har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder, därför oklart hur kommunen ska ta ansvar.

 

S: Ja, och det finns fler jobb som kan klassas som gröna jobb. Ett samarbete mellan det offentliga och det privata är nödvändigt.

Staden jobbar aktivt för att främja framväxten av fler gröna jobb. Det handlar t.ex. om att staden som konsument tar ansvar för att upphandla ekologiskt kött och på så sätt bidrar till framväxten av ekologisk matproduktion, att efterfråga material med liten klimatpåverkan vid byggnation eller att bidra till utvecklingen av grön energi. Att staden vågar gå före och testa nya lösningar som i framtiden kan bli exportframgångar driver inte bara utvecklingen framåt utan skapar också nya gröna jobb. Genom GoBiGas kan staden t ex bli världsledande på förgasningsteknik i framtiden. Samverkan med Volvo för att kunna köra helt elektriska bussar i staden skapar både jobb, teknikutveckling och en bättre miljö. Gröna jobb är inte bara något som skapas vid sidan om ordinarie arbetsmarknad, hela arbetsmarknaden kan bli grön genom en hållbar omställning. Genom utvecklingen av en delandets ekonomi kan tillgångar bli både tillgängliga för fler och medföra mindre miljö- och klimatpåverkan än tidigare. Samverkan med föreningsliv och nätverk är viktig.

 

Mp: Miljöpartiet har höga ambitioner för gröna jobb. Vi menar att Göteborg har förutsättningar att bli en föregångare i Europa när det gäller lokal ekonomi för hållbar utveckling. I nordöstra Göteborg bor många invånare med omfattande kunskap om och erfarenheter av naturbruk, förädling och gröna näringar från hela världen. Här finns också stora naturresurser som till stor del ägs av staden. Staden ska därför utveckla användningen av markresursen, tillsammans med entreprenörer, företag, föreningsliv och utbildningsinstitutioner för nya gröna jobb och en robustare ekonomi.

Entreprenörskap ska stimuleras och uppmuntras. Små, lokala företag är en viktig del för en levande stad. Staden ska också ge bättre förutsättningar för fler sociala företag. Fler göteborgare med begränsat eget kapital ska ges förutsättningar att starta företag.

För att tidigt stimulera sociala entreprenörer ska Göteborgs Stad aktivt stödja entreprenörskapsprojekt och praktik inom gymnasieskolan och som en inriktning under sommarjobbsatsningen.

För att skapa en stad för framtiden som främjar kreativa och kulturella näringar är den allmänna platsen avgörande. Tillgång till billiga lokaler har stor betydelse för nystartade verksamheter, små lokala företag och mer ideellt drivna verksamheter. När platser i staden förnyas är det därför viktigt att låta en del äldre bebyggelse vara kvar orörd.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

 

F:Vi behöver också lyfta företagsklimatet i Göteborg, som har sjunkit som en sten under nuvarande mandatperiod. Små och medelstora företag skapar nya jobb och måste få bättre förutsättningar att driva företag, där ingår naturligtvis gröna jobb som en viktig del.

 

M: Det viktiga för oss är att jobben ökar totalt sett, och att fler människor får ett jobb att gå till. Samarbeten mellan nätverk och föreningsliv ska uppmuntras och kommunen kan vara delaktig i olika hälsofrämjande verksamheter.

 

Kd: Ja, och det finns fler jobb som kan klassas som gröna jobb. Ett samarbete mellan det offentliga och det privata är nödvändigt.

 

Vv: Vägvalet anser att alla jobb är viktiga att satsa på. Att ringa in vissa arbeten är för snävt. Idag har många företag en miljömedvetenhet som bär tas tillvara på. Vad som är ett grönt jobb behöver definieras mer i detalj för att kunna veta vad som innefattas. Vi tittar gärna på detta vid en sådan kartläggning.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Ja

 

Kd: Det är viktigt och nödvändigt att fortsätta utveckla gröna jobb, och det kommer vi att främja på olika sätt.

 

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook